Cliënt tevredenheid

Tweejaarlijks voert de organisatie een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uit.

Resultaat Client tevredenheid onderzoek 2021

Er zijn 100 cliënten benaderd voor het onderzoek, waarvan 35 cliënten het onderzoek hebben ingevuld.

Over het algemeen kan gesteld worden dat Face to Face thuisbegeleiding zeer positief wordt beoordeeld. Voor alle deelaspecten geldt dat een ruime meerderheid van de cliënten (zeer) tevreden is.

Conclusies per onderwerp:

Vragen over intake- en startprodecure

Deelgenomen respondenten zijn positief tot zeer positief over de intake- en startprocedure.

Vragen over de communicatie en bereikbaarheid van Face to Face Thuisbegeleiding

Deelgenomen respondenten zijn tevreden tot zeer tevreden over de communicatie en bereikbaarheid binnen Face to Face Thuisbegeleiding.

Vragen over de informatievoorziening binnen Face to Face Thuisbegeleiding

Er is door deelgenomen respondenten nauwelijks behoefte om informatie te krijgen over de actualiteiten en ontwikkelingen binnen de organisatie. De deelgenomen respondenten die hier wel behoefte aan hebben, zijn momenteel tevreden over de manier waarop dit loopt.

Vragen over informatie en communicatie met uw begeleider en het ondersteuningsplan

Deelgenomen respondenten zijn tevreden over de communicatie met hun begeleider. Het is duidelijk aan welke doelen zij werken en respondenten voelen dat zij mogen meebeslissen hierin.

Er zijn voldoende evaluatiemomenten volgens de respondenten. Een klein deel van deelgenomen respondenten geven aan niet te weten dat er geevalueerd wordt.

Naar voren komt dat grotendeels van de deelgenomen respondenten geen keuze hebben gehad in welke begeleider zij zullen krijgen.

Vragen over de professionaliteit van de begeleider

Alle deelgenomen respondenten voelen zich serieus genomen door hun begeleider en vertrouwen hun begeleider.

Vragen over uw welbevinden, verandering in hulpvragen en functioneren binnen de begeleidingsperiode

Merendeel van de respondenten (34) geven aan dat ze vooruit zijn gegaan in hun ontwikkeling sinds de begeleiding gestart is.

Vragen over de beoordeling ter verbetering van de organisatie

Deelgenomen respondenten geven aan dat zij geen punten hebben waar zij het minst tevreden over zijn.

Door een klein deel van de respondenten wordt de website bekeken. Dit deel is tevreden met de gegeven informatie op de website.

Daarnaast vindt een klein deel van de respondenten de nieuwsbrief interessant. De rest heeft geen mening.

Vragen over het invullen van de vragenlijst

Het merendeel van de respondenten (30) heeft zelfstandig de vragenlijst ingevuld. Een klein deel heeft hier hulp bij nodig gehad.

We zijn trots op de uitkomsten!

In 2023 vindt het volgende onderzoek plaats.

ADD