Cliënt tevredenheid

Tweejaarlijks voert de organisatie een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uit.

Resultaat Client tevredenheid onderzoek 2023

Er zijn 175 cliënten benaderd voor het onderzoek, waarvan 69 cliënten het onderzoek hebben ingevuld.

Over het algemeen kan gesteld worden dat Face to Face thuisbegeleiding zeer positief wordt beoordeeld. Voor alle deelaspecten geldt dat een ruime meerderheid van de cliënten (zeer) tevreden is.

Conclusies per onderwerp:

Vragen over de intake – en startprocedure

Deelgenomen respondenten zijn positief tot zeer positief over de intake- en startprocedure.

Vragen over de communicatie en de bereikbaarheid van Face to Face thuisbegeleiding

Deelgenomen respondenten zijn positief tot zeer positief over de bereikbaarheid van Face to Face thuisbegeleiding.

Een klein deel (10) geeft aan het fijn te vinden als er in de weekenden bereikbaarheid zou zijn.

Vragen over de informatievoorziening vanuit Face to Face thuisbegeleiding

Deelgenomen respondenten hebben nauwelijks tot geen behoefte aan informatie over actualiteiten en ontwikkelingen binnen de organisatie.

De respondenten die hier wel behoefte aan hebben zijn tevreden over de informatie die zij ontvangen ten aanzien van het zorgdossier, cliëntenraad, nieuwsbrief etc.

Vragen over informatie en communicatie met uw begeleider

Deelgenomen respondenten zijn tevreden over de communicatie met hun begeleider. Zij weten wat hun begeleider voor hen kan betekenen.

Vragen over inspraak en keuzevrijheid in persoon en in de begeleidingsmomenten

Deelgenomen respondenten zijn tevreden over de mate waarin ze kunnen meebeslissen over de tijdstippen en dagen waarop begeleiding wordt ingepland.

Een groot deel van de respondenten (58) geeft aan geen keuze te hebben gehad welke begeleider zij kregen, maar dit ook niet nodig was want zij zijn tevreden. Een klein deel geeft aan hier wel graag een keuze in te hebben gehad.

Vragen over het ondersteuningsplan

Deelgenomen respondenten geven aan dat zij inspraak hebben in het opstellen van doelen. Volgens respondenten worden deze doelen voldoende geëvalueerd. Een klein deel van de respondenten geeft aan niet te weten of er wordt geëvalueerd.

Vragen over de professionaliteit van de begeleider

Deelgenomen respondenten geven aan dat hun begeleider hun hulpvragen begrijpt en hen serieus neemt. Alle respondenten geven aan dat hun begeleider naar hun luistert en voldoende tijd neemt.

Vragen over uw welbevinden, verandering in hulpvragen en functioneren gedurende de begeleidingsperiode

De meeste respondenten geven aan meer inzicht te hebben in hun beperking in vergelijking met de start. Alle respondenten geven hun thuisbegeleider een punt tussen de 10/10 en 7/10.

Vragen over de beoordeling ter verbetering van de organisatie

Een groot deel van de deelgenomen respondenten geeft aan niet naar de website te kijken.
Een klein deel van de respondenten (6) vindt de wisseling van begeleiding een verbeterpunt.
Een groot deel van de respondenten heeft geen verbeterpunten voor de organisatie en zijn tevreden.

Vragen over het invullen van de vragenlijst

De meeste deelgenomen respondenten hebben de vragenlijst zonder hulp ingevuld.
Een klein deel van de respondenten (8) heeft hier hulp bij nodig gehad.

In 2025 vindt het volgende onderzoek plaats.

ADD