Missie, Visie & Kernwaarden

Wat doet Face to Face thuisbegeleiding?

De kerntaak van Face to Face is het leveren van thuisbegeleiding gericht op een uiteenlopende doelgroep van jong tot oud met diverse beperkingen. Hierbij staat maatwerk centraal. De vraag van de cliënt is leidend en het hele netwerk van de cliënt wordt ook betrokken binnen het  begeleidingstraject.

Wat vindt de organisatie belangrijk?

  • Cliëntgericht werken
  • Vraaggericht werken
  • Oplossingsgericht werken
  • Systemische denkwijze
  • Open communicatie
  • Betrouwbaar zijn
  • Goede samenwerking aangaan

De missie van Face to Face is begeleiding bieden aan cliënten op een systemische wijze waarin normaliseren, snel, efficiënt en effectief handelen is verankerd. Binnen dit maatwerk traject kan Face to Face de begeleiding bieden die aansluit bij de behoeften van de cliënt. Er wordt niet gewerkt volgens een negen tot vijf mentaliteit.

Leveren van verantwoorde zorg  

Face to Face thuisbegeleiding vindt dat beschikbare tijd bij de mensen moet zijn. Face to Face streeft ernaar haar cliënten vooruit te helpen binnen deze maatschappij. Dit doen zij door het leveren van verantwoorde zorg.

Onder ‘verantwoorde zorg’ verstaat Face to Face thuisbegeleiding: cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg die geleverd wordt via een kwalitatieve, doelmatige en transparante bedrijfsvoering.

“Het directe contact in de thuissituatie is voor ons een heel belangrijk aspect van het werk. Zo min mogelijk beslommeringen die voor vertraging in het persoonlijk proces van de cliënt kunnen zorgen. Daarnaast gaan we altijd uit van de eigen kracht van de cliënt”.

structuur