Missie, Visie & Kernwaarden

Wat doet Face to Face thuisbegeleiding?

De kerntaak van Face to Face is het leveren van individuele thuisbegeleiding gericht op een uiteenlopende doelgroep van jong tot oud met diverse beperkingen. Hierbij staat maatwerk centraal. De vraag van de cliënt is leidend en het hele netwerk van de cliënt wordt ook betrokken binnen het zorg- en begeleidingstraject.

Volgens welke principes wordt er gewerkt?

  • Cliëntgericht werken;
  • Vraaggericht werken;
  • Oplossingsgericht;
  • Open communicatie;
  • Betrouwbaar;
  • Goede samenwerking.

Zoals hierboven omschreven, levert Face to Face thuisbegeleiding maatwerk voor iedere cliënt, hierin staan luisteren naar de klant en denken in oplossingen centraal. Snel, efficiënt en effectief handelen is hierin verankerd. Op deze manier kan Face to Face de begeleiding bieden die aansluit bij de behoeften van de cliënt. Er wordt niet gewerkt volgens een negen tot vijf mentaliteit.

Wat vinden wij belangrijk? 

Face to Face thuisbegeleiding vindt dat beschikbare tijd bij de mensen moet zijn. Face to Face streeft ernaar haar cliënten vooruit te helpen binnen deze maatschappij. Dit doen zij door het leveren van verantwoorde zorg.

Onder ‘verantwoorde zorg’ verstaat Face to Face thuisbegeleiding: cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg die geleverd wordt via een kwalitatieve, doelmatige en transparante bedrijfsvoering.

“Het directe contact in de thuissituatie is voor ons een heel belangrijk aspect van het werk. Zo min mogelijk beslommeringen die voor vertraging in het persoonlijk proces van de cliënt kunnen zorgen. Daarnaast gaan we altijd uit van de eigen kracht van de cliënt”.

structuur